08/10/2018 - Обявление по Адм. дело № 182/2018 г.

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура – Разград, с искане да бъдат отменени като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 41, т.22 и т. 24 от Наредба № 3 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Цар Калоян, приета с решение на Общински съвет – Цар Калоян, по който е образувано административно дело № 182/2018 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 20.11.2018 г. от 11.00 часа.
Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал.2 от АПК.АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
(Таня Дамянова)


АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР:
(Вяра Тодорова)